Nieuwe recensies Non-fictie

De geschiedenis van de vooruitgang
Rutger Bregman


'De belangrijkste stelling die ik in dit boek wil verdedigen is zowel eenvoudig als bescheiden: geen enkele beschaving kan zonder geloof in de vooruitgang, maar ieder vooruitgangsgeloof slaat vroeg of laat op hol. Als we niet snel leren om zowel ons optimisme als ons pessimisme in toom te houden, dan zijn we gedoemd een geschiedenis vol vooruitgangscatastrofes te herhalen', pag 16.


Dit boek is een mengeling van geschiedenis, politiek, filosofie en religie en biedt mooie, wat fragmentarische overzichten. De auteur verstaat de kunst om mooie, vaak onbekende verhalen te vertellen die gebeurtenissen dichterbij brengen.


Hij vertelt in korte maar krachtige trekken over de ontstaansgeschiedenis van de aarde en het schrift, de homo sapiens, laat zien hoe het kolonialisme negatieve effecten had en is kritisch over ontdekkingsreizen van vroeger. Hij geeft voorbeelden van uitvindingen die werden tegengewerkt, zoals bv. de naaimachine omdat men werkloosheid vreesde. Maatschappelijke en materiële vooruitgang wordt in beeld gebracht.


'In de afgelopen tweehonderd jaar is de vooruitgang enorm versneld. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat we de energie van de zon efficiënter zijn gaan exploiteren', pag 100. Maar: 'Het geloof dat wetenschappelijke vooruitgang automatisch samengaat met morele vooruitgang is in de twintigste eeuw definitief ten grave gedragen', pag 108. Terecht signaleert hij de klimaatcrisis waarin we verkeren.

 
Het boek is losjes geschreven, met hier en daar een kritische ondertoon zoals richting traditionele religie. Toch zegt hij aan het eind:


'Dominees en priesters vertellen al eeuwen dat het echte geluk ligt in het onbetaalbare, in het postmaterialistische. Het wordt tijd dat we die dominees en priesters gelijk gaan geven. Tijd om onderscheid te maken tussen onze eindige behoeften ('geef ons heden ons dagelijks brood', Matteus 6:11) en oneindige verlangens ('Maak me niet arm, maar ook niet rijk, voed me slechts met wat ik nodig heb', Spreuken 30: 8).


Hij eindigt met een pleidooi:


'Wat deze tijd nodig heeft, is een vooruitgangsgeloof dat ons in staat stelt het geluk weer in de verwachting te zoeken, in plaats van in het bevroren heden of in onze nostalgische herinneringen aan een vervlogen verleden. Het is een vooruitgangsgeloof waarin niet het geluk, maar het leven zelf centraal staat', pag 355.


Best een aardig boek maar een strakkere lijn met iets meer verdieping zou de inhoud versterken en de focus ten goede komen.


ISBN 9789023474517 | Paperback | 432 pagina's | De Bezige Bij | oktober 2017

© Evert van der Veen, 6 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Dit broze bestaan
Over het geloof in God de Schepper
Willem Maarten Dekker


Flaptkest:
Het geloof in God de Schepper staat onder druk. Schepping en evolutie worden vaak tegenover elkaar gesteld. En in plaats van God te zien als Schepper wordt steeds vaker de mens beschouwd als 'schepper', als bedenker van God.

Maar wat bedoelen we dan met 'schepping' en 'Schepper'? Willem Maarten Dekker gaat op zoek naar de betekenis van die begrippen in concrete bijbelverhalen. Daarnaast gaat hij dieper in op de vraag wat het geloof in God de Schepper betekent. Schepping gaat vooral ook over het concrete, broze menselijke bestaan: over baren en sterven, hopen en wanhopen.


De auteur wil vanuit de bijbel de begrippen Schepper en schepping anders beschouwen dan 'de softe vorm van het creationisme', pag 13. Dat lijkt een achterhoedegevecht want er zijn weinig theologen die de scheppingsverhalen als historische werkelijkheid beschouwen. 
Hij komt uit bij wat hij noemt creatio contra nihilum: 'schepping tegen het niets': God schept een plek van leven tegen de schaduwen in. Het klassieke creatio ex nihilum - schepping uit het niets - wijst hij af.


De eerste hoofdstukken zijn een gedegen en interessante uitleg van Genesis 1 - 9 voor zover dat relatie heeft met het thema van dit boek. Willem Dekker legt hier mooie accenten zoals zelfbewustzijn, afhankelijkheid en kwetsbaarheid: 'Gij hebt o God dit broze bestaan gewild' citeert hij Ad den Besten. Hier had hij dieper op mogen ingaan zodat dit boekthema dieper en actueler was uitgewerkt. De auteur is daar zeker toe in staat!


Nogal uitgebreide aandacht is er voor de zondeval: Genesis 3 beschouwt hij als een mythe. Datzelfde heeft hij niet expliciet van Genesis 1 en 2 gezegd maar hij bedoelt dit wel. Vervolgens komen passages als o.a. Psalm 8 en 104 naar voren waarin de lof van de schepping wordt gezongen. 
In de bespreking van Romeinen 8 had de actuele broosheid van ons bestaan meer naar voren kunnen en moeten komen. De auteur gaat niet in op de klimaatcrisis. Vanuit Gods opdracht om de hof van Eden 'te bewerken en erover te waken' had hier een mooie lijn getrokken kunnen worden. Goed is zijn aandacht voor het lichamelijke van de mens vanuit 1 Corinte 6.


Hij beschouwt zichzelf als een theïstisch evolutionist: God heeft de wereld d.m.v. een evolutieproces tot stand gebracht. Het laatste hoofdstuk over pluralisme en populisme past niet binnen het kader van dit boek.
Een waardevol boek maar met een iets scherper afgebakende focus had ons kwetsbare leven scherper en actueler belicht kunnen worden.


ISBN 9789023950271 | Paperback | 176 pagina's | Boekencentrum | november 2017

© Evert van der Veen, 16 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Een muur van water
Zoektocht naar een vader die verdween in de rampnacht
Teuntje de Haan

 
Het boek begint met een pakkende proloog die de lezer direct bij de kern brengt: De verdrongen herinnering van de auteur aan de watersnoodramp van 1953 en het verlies van haar vader in die nacht. Als dochter beschrijft ze haar weg terug naar Nieuwe Tonge, bezoekt het huis waar ze toen woonden en zo komen steeds meer herinneringen boven. Haar vader (gemeentearchitect) is tijdens een tocht naar Battenoord, waar hij met enkele mannen heenging om mensen te redden, omgekomen.


Vervolgens gaat De Haan terug in het leven van haar vader en volgt een wat lang uitgevallen lang hoofdstuk over zijn oorlogstijd. Dit is voor haar zelf belangrijk maar de lezer verwacht vanuit de titel dat het verhaal zich concentreert op de persoonlijke gevolgen van de watersnood. Haar moeder beschouwde achteraf de verhuizing naar Nieuwe Tonge als een 'voorteken': vanwege storm kon de verhuisauto niet mee op de veerboot en arriveerde deze pas maandag.


Het hoofdstuk 'Watersnood ' brengt haar persoonlijke herinneringen dichterbij. Ze beschrijft de krachtdadigheid van haar moeder die er alleen voor stond in die nacht: 'Van de slaapkamermuur haalde ze hun ingelijste trouwtekst en ze gaf die op de zolder een plaatsje aan een van de spijkers aan de muur..', pag 149. Een triest detail is dat de hond vanwege vermeend besmettingsgevaar niet mee mag in de reddingboot.


Het overlijden van haar vader wordt later plompverloren aan haar moeder meegedeeld: 'Uit het niets stapte er een oude man op mijn moeder af. Ze herkende hem meteen als degene die de koster vaak had geholpen bij het tuinonderhoud van de pastorie. Zonder verdere omhaal vertelde hij haar dat hij had gehoord wat er op Battenoord gebeurd was. 'En jouw man is ook verdronken', gooide hij er botweg uit', pag 168.


Iets van slachtofferhulp was er toen niet en dat is in dit boek ook te merken. 'Het leven gaat verder' zo was de manier van denken en doen. Haar moeder betrekt met haar twee kinderen een nieuw huis in Bleskensgraaf waar haar ouders wonen en uiterlijk lijkt alles goed te gaan. Het hoofdstuk eindigt echter veelzeggend met deze woorden: 'En ergens op de achtergrond bleef ik altijd het gevoel houden dat ik er niet hoorde, daar, in dat dorp. Alsof er iets niet klopte en het leven een vergissing had gemaakt. Alsof er ergens een verkeerde wissel was getrokken', pag 241. 


Het hoofdstuk 'Watersnood (2)' is het meest indrukwekkende deel van het boek. Hier reconstrueert de dochter de gebeurtenissen van de rampnacht aan de hand van verhalen van getuigen die ze met elkaar worden verbindt. Ze beschrijft op aangrijpende wijze wat er die nacht met haar vader is gebeurd alsof ze er zelf bij is geweest. 


Dergelijke persoonlijke verhalen brengen deze gebeurtenis van massale en overweldigende omvang dichterbij. Daarom is het goed dat dergelijke boeken worden geschreven: ze tonen de levenslange impact van dit drama op een mensenleven.


ISBN 9789021409375 | Paperback | 376 pagina's | Uitgeverij Querido | januari 2018

© Evert van der Veen, 12 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Alles over psychische stoornissen
American Psychiatric Association
Ned red. Willy Garenfeld en Marieke Clijsen


De eerste woorden leggen het belang van dit boek uit:  'Meer dan 450 miljoen mensen over de hele wereld en meer dan 61 miljoen volwassenen en 7 miljoen kinderen in de Verenigde Staten hebben op enig moment in hun leven een psychische stoornis', pag 7. 


In zeer toegankelijke, heldere taal worden alle ziektebeelden van psychische aard in het kort beschreven. -  Er waren aandoeningen bij waar ik nog nooit van had gehoord. - In kaders wordt extra informatie gegeven en cases verhelderen de stoornis in het leven van een persoon waardoor de theorie met de menselijke praktijk wordt verbonden. 


Dit boek is van onmisbare betekenis voor iedereen die professioneel met mensen omgaat: artsen, psychologen en psychiaters (die er vooral een mooi overzichtswerk aan hebben) mensen in de wijkverpleging, thuiszorg, pastorale werkers etc.


Een woordenlijst, een overzicht van medicijnen en adressenlijst maken deze uitgave echt tot een handboek dat een prima introductie biedt tot een scala aan symptomen: van autisme (waar het boek mee opent: stoornissen uit de kindertijd) tot voyeurisme- en transvestiestoornis die o.a. in het laatste hoofdstuk worden besproken. Maar ook schizofrenie, depressie, angststoornissen, PTSS, anorexia, insomnia, erectiestoornis, borderline, delirium maar iets te noemen. 


'Hoe kwetsbaar is een kostbaar mens': die regels schreef theoloog Okke Jager ooit voor een psychiatrisch ziekenhuis. Dit boek toont de menselijke waarheid van die mooie maar soms ook aangrijpende woorden. Leven is prachtig maar voor veel mensen niet zonder innerlijke spanning en gevoelens van ongeluk, onbegrip, eenzaamheid. 


Een waardevol en menselijk boek!


ISBN 9789089538499 | Paperback | 448 pagina's | Uitgeverij Boom | september 2016

© Evert van der Veen, 10 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De Watergeuzen
Een vergeten geschiedenis (1568-1575)
Anne Doedens en Jan Houter


Dit boek wil een leemte opvullen. De geschiedschrijving van de Opstand tegen Spanje richt zich volgens de auteurs eenzijdig op de grote rol die de Watergeuzen speelden op de Hollandse en Zeeuwse wateren. Nog belangrijker echter is volgens hen de strijd die de Watergeuzen in de Waddenzee leverden tegen de vijand. De scheepvaart uit steden als Amsterdam, Enkhuizen en Hoorn verliep immers via de Zuiderzee en het Marsdiep bij Den Helder en het Vlie bij Texel naar de Oostzee en de Middellandse Zee. Met het beheersen van deze waterroutes knepen de Watergeuzen het vervoer van handelswaar naar en uit Noord- en Zuid-Europa af.


Vooral een blokkade van graantoevoer naar Amsterdam was een strop om de hals van de Amstelstad. De Hollandse steden in het Noorderkwartier waren daarom bijna wel gedwongen – in hun eigen belang – de zijde te kiezen van de prins van Oranje. Bovendien vloeide een deel van de opbrengst van de buit die de Watergeuzen maakten in de oorlogskas van de prins. Een deel, want de geuzen droegen lang niet alles af van hetgeen zij volgens de door de prins verstrekte kaperbrieven zouden moeten doen. Met de kaperbrieven legitimeerde de prins het optreden van de geuzen; in principe was een derde van de buit voor hem. De Watergeuzen gingen echter nogal eens hun eigen weg. Niet alles waar de prins recht op had, kwam ook bij hem terecht. De prins moest bovendien afstand nemen van geuzen die zich schuldig maakten aan roven en stelen.


De twee auteurs onderbouwen hun these vakkundig en overtuigend. Zij halen hun materiaal uit officiële rapporten, brieven, scheepjournaals en dagboeken. De ruime citaten uit deze bronnen in hun boek geven een levendig ooggetuigenverslag van de strijd om de Waddenzee en de Zuiderzee.


Het boek opent met een beschrijving van het dagelijks leven in de 16e eeuw, gekenmerkt door grote armoede, op Texel, Terschelling en Ameland. Daarna volgen enkele hoofdstukken waarin het optreden van de geuzen, hun raids op het vasteland, de met wisselend succes uitgevochten zeeoorlog met de Spaanse vijand, de buit die de geuzen maakten en de behandeling van gevangengenomen geuzen, centraal staat.


In hoofdstuk 6 wordt de slag bij Vlieland beschreven (maart 1572). In hoofdstuk 7 komt de slag op de Zuiderzee aan de orde (1575). Deze zeeslag, waarin de befaamde Jan Haring sneuvelde, werd door de geuzen overtuigend gewonnen. Die overwinning was een beslissend moment in de strijd tegen Spanje. Hij bevestigde de heerschappij van de geuzen op de Zuiderzee. Drie jaar later kiest Amsterdam voor het protestantse geloof, waarmee de stad in het kamp van Oranje terecht komt. De stad kon zich nu vrij ontplooien en maakte in de eeuw daarna een onstuimige groei door. Amsterdam groeide uit tot een stad met wereldmacht.


In het laatste hoofdstuk wordt beschreven hoe de Waddeneilanden vanaf 1575 in rustiger vaarwater kwamen en trekken de auteurs hun conclusies. Een lijst met bronnen en het notenapparaat complementeren het boek.


De strijd werd hard en vaak wreed gevoerd. Na de slag bij Vlieland (1572) werden de hoofden van gevangengenomen geuzen afgehakt. De koppen werden in zout gelegd. De ingezouten en bebloede koppen werden in triomf tijdens een parade Groningen binnen gedragen door gevangenen, die daarna zelf, na gruwelijke martelingen te hebben ondergaan, werden onthoofd. Oorlog gaat altijd gepaard met gruwelen. Er is blijkbaar geen kruid tegen gewassen. In onze tijd kan de Conventie van Genève en kunnen oproepen van de VN het oorlogsgeweld evenmin aan banden leggen. Oorlogvoering is per definitie inhumaan, ook al kan oorlog om een gerechtvaardigde reden gevoerd worden. De Tweede Wereldoorlog tegen nazi-Duitsland is daarvan een voorbeeld.


Een punt waar ik even de aandacht op vestig is de term ‘Landgangen’ die gebruikt wordt bij het overzichtskaartje op blz. 16. Pas op blz. 73 wordt duidelijk dat met landgangen de raids zijn bedoeld die de geuzen op de kusttreek uitvoerden. Dat een recensent niet over meer weet te klagen, geeft al aan dat dit boek uitstekend is geschreven.


Anne Doedens was docent Nieuwe Geschiedenis in het Hoger Onderwijs. Jan Houter is geschiedschrijver over en van Vlieland. Zij voegden met dit boek een nieuw deel toe aan een aantrekkelijke reeks boeken van de WalburgPers over het verleden. Men raadplege daarvoor de website van de uitgever.


ISBN: 9789462492868 | Paperback | 192 pagina's Met 2 fotokaterns, deels in kleur | Uitgeverij: WalburgPers | februari 2018

© Henk Hofman, 8 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De wanhopige unie
Wat gaat er mis in West Europa?
Ewoud van Laer


De schrijver, Ewoud van Laer (1953), heeft gewerkt bij het ministerie van Financiën, daarna bij Robeco en ABN Amro om uiteindelijk terecht te komen bij Stroeve & Lemberger. Op de site van dit familiebedrijf, gevestigd in Weesp, staat de heer Van Laer omschreven als senior vermogensbeheerder.


Je mag er wel van uit gaan dat Van Laer bij uitstek deskundig is om de financiële verwikkelingen binnen de EU aan de orde te stellen. Hij doet dit niet alleen deskundig, maar ook nog eens boeiend. Zijn verhaal is prima te volgen door lezers die een andere, niet financieel gerichte, achtergrond hebben. Leuk is dat Van Laer zijn betoog toelicht met detectiveboeken uit diverse landen. Deze boeken typeren volgens hem de culturele identiteit van het land waarin ze thuishoren. Voor Frankrijk is dat commissaris Maigret met zijn pijp, voor Nederland inspecteur De Cock die samen met zijn maat Vledder een neut op de Wallen gaat drinken, voor Zweden commissaris Wallander, een stevige drinker die in zijn privéleven met meer problemen worstelt dan alleen de drank.
Die detectiveverhalen geven aan dat de verschillen tussen Europese landen nog steeds heel groot zijn. Een moord is overal een moord, maar de opsporing en berechting van de dader kan per land volledig van elkaar verschillen.


Van Laer past dit ook toe op de EU. De EU ontwerpt beleid voor alle aangesloten landen, maar negeert de grote culturele verschillen tussen de aangesloten staten. Daardoor kan hetzelfde beleid voor elk land totaal anders uitpakken. Van Laer roept de EU op om onder ogen te zien dat de verschillen realiteit zijn en als daar geen rekening mee wordt gehouden, voorziet hij een crisis die de EU op zijn grondvesten zal laten schudden.


Om welke verschillen gaat het?
Van Laer onderzoekt landen aan de hand van de volgende items: corruptie bij de overheid; relatie tussen werkgevers en werknemers; het delegeren van autoriteit; onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.
Steeds weer blijken landen uit Noordwest-Europa boven het gemiddelde uit te komen en Zuid-Europese landen onder het gemiddelde te scoren. Zeg maar dat het om Duitsland, Scandinavië, Groot-Brittannië en Nederland enerzijds gaat en over Griekenland, Italië en Spanje anderzijds. Toch hebben de gehaaide Latijnse politici uit het Zuiden het economische beleid van de EU op hun wensen weten af te stemmen. Onder leiding van Draghi koopt de ECB-schuldenobligaties op en pompt miljarden euro’s in de economie. Het Noorden financiert het Zuiden, het Zuiden hoeft niet te hervormen en te bezuinigen.


In de woorden van de schrijver: “Latijnse landen benutten slim de grotere kredietwaardigheid van de Noordelijke eurolanden om zelf goedkoop geld te lenen” (blz. 144). De rol van Duitsland, de economische reus van de EU is hierbij van doorslaggevend belang. Uit schaamte over het verleden weigert Duitsland de leidersrol in Europa op te pakken. Om de hereniging met Oost-Duitsland erdoor te krijgen, stemde Helmut Kohl toe aan de Franse president Mitterrand om de mark op te geven voor de euro.

Om te voorkomen dat de kiezer in de Noordelijke landen bij de stembus politici afrekent op het financiële (wan)beleid van de EU moet de EU volgens Van Laer op minimaal drie terreinen zich hervormen.


- Het eerste gebied is de arbeidsmarkt. Om oneerlijke concurrentie tegen te gaan moet de integratie van de arbeidsmarkt vertraagd worden.


- Het tweede thema zijn de asielzoekers. De immigratie en integratie van asielzoekers verloopt “niet bepaald gunstig” (blz. 123) en dat betreft vooral asielzoekers uit Islamitische landen. Het roer moet hier om. Wie laat Europa binnen komen en hoe integreren nieuwkomers snel en adequaat?


- De ECB is het derde domein. Geleidelijk aan is de ECB toch in de greep van politieke belangen gekomen die financiële besluiten beïnvloeden. Hier moet een eind aan komen. De ECB moet opnieuw een onafhankelijke status krijgen.


Het ziet er op dit moment niet naar uit dat de EU bereid is om de bakens te verzetten.


Van Laer gaat het debat aan op grond van feiten, van ‘harde’ gegevens. Statistieken geven echter toch nog wel eens een schijnzekerheid. Het begint al met de invoer van een duizelingwekkende hoeveelheid materiaal. Gebeurt dat overal op een uniforme wijze? Hoe worden voorschriften, vragen en antwoorden geïnterpreteerd? Wat is buiten beschouwing gebleven? Wie Van Laer wil attaqueren moet hier, bij zijn feitenmateriaal, beginnen. Een ‘heidens’ karwei hoor. Globaal genomen denk ik dat de statisch aangetoonde verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa bestaan en juist zijn aangegeven. Wel maak ik me zorgen om een toenemende corrumpering van de Nederlandse overheid (politie b.v.). Ook vroeg ik me af hoe het onderzoek eruit zou zien als Oost-Europa erbij betrokken zou zijn. Zien we dan ook een tegenstelling, nu tussen West en Oost? En zou dat niet kunnen leiden tot de gedachte dat de Europese samenwerking beperkt had moeten blijven tot homogene landen, gelegen in het Noordwesten van Europa? Landen met een solide financieel beleid.


Van Laer schreef een boeiend boek over een thema dat veelvuldig in de media aan de orde komt en onderwerp is van een hard politiek debat in Nederland en in de EU als geheel. Ik voel me erg aangesproken door de weloverwogen, bezonnen manier waarop Van Laer zijn zorgen uit en de richting aan geeft die de EU uit de crisis moet halen.


ISBN 9789462492882 | Paperback | 160 pagina's | Uitgeverij: Walburg Pers | januari 2018

© Henk Hofman, 2 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Transgender in Nederland
Een buitengewone geschiedenis
Alex Bakker


Na een korte inleiding waarin onder andere enige uitleg wordt gegeven over de begrippen transseksueel (transsexueel) en transgender, waarbij het laatste begrip op een gegeven moment gebruikt werd voor de tussengroep, die zich niet als transseksueel of travestiet identificeerde. Inmiddels wordt het begrip transgender veelal voor de hele groep gebruikt. Overigens moet ik hierbij opmerken dat het begrip transgender eerder ook wel werd gebruikt, om aan te geven dat het een en ander niets met seksualiteit te maken had.


Vervolgens beschrijft het boek in 5 hoofdstukken de geschiedenis van de hulpverlening en belangenbehartiging van transgenders in Nederland. Alle bekende figuren komen wel voorbij, zoals Otto de Vaal, Anton Verschoor, Louis Gooren en niet te vergeten Jos Megens, die vanaf 1975 tot z'n pensioen deel heeft uitgemaakt van het behandelteam in Amsterdam, eerst als assistent, maar later als coördinator. Maar ook minder bekende behandelteams worden vermeld, zoals Dijkzicht in Rotterdam en het Elisabeth Gasthuis in combinatie met het AMC. Yvonne Kroonenberg, die de meesten alleen als schrijfster zullen kennen, maar die ook korte tijd deel heeft uitgemaakt van het gender-team wordt nog in het boek genoemd.


jaren 50-60
In het eerste hoofdstuk komen de jaren 50 en 60 aan bod, waarin het een en ander nog zeer omstreden was. Er werden wel wat mensen behandeld, maar het speelde zich nog allemaal in een schemergebied af.


jaren 70
Het tweede hoofdstuk behandelt de jaren 70, waarin Otto de Vaal als arts een belangrijke rol speelt. Hij was ook de eerste die een Nederlands boek over transseksuelen (zoals ze toen nog genoemd werden) schreef. Het was ook de tijd dat er bij de NVSH werkgroepen Travestie en Transseksualiteit op kwamen, waar mensen elkaar in een veilige atmosfeer konden ontmoeten. Men publiceerde ook adressen van winkels en schoonheidsspecialisten, die geen problemen hadden met de cliënten.
In dit hoofdstuk valt ook iets meer te lezen over de operatie, waarbij een soort vagina wordt gecreëerd. Deze moet met een schuimrubber klos worden opengehouden. Dat dit later anders gedaan werd, wordt dan weer niet in het boek genoemd. Zo zijn er overigens wel meer dingen die in het boek ontbreken, maar daarover later meer.


Otto de Vaal werd opgevolgd door Anton Verschoor en langzaam kwam er een zekere professionalisering in de hulpverlening, die steeds meer geconcentreerd werd in het VU ziekenhuis, waar Louis Gooren als endocrinoloog werkte. Het een en ander werd door het ziekenfonds vergoed, maar wat het boek niet vermeld is dat de bezoekjes aan psycholoog Anton Verschoor door de cliënt zelf betaald moesten worden. Daar Anton Verschoor de sleutel tot verdere behandeling in handen had en hij nogal strikte opvattingen had waar een transgender aan moest voldoen, gaf men vaak gewenste antwoorden.


jaren 80

Hoofdstuk 3 behandelt de jaren 80, waarin het een en ander geconsolideerd werd. De behandeling concentreerde zich nog meer in het VU ziekenhuis, waar nu ook de operaties plaatsvonden. In dit hoofdstuk staat ook een stukje over het wantrouwen in feministische kring. Dat kwam rond 1980 op naar aanleiding van het boek 'The Transexual Empire, The Making of the She-Male van Janice Raymond, die transvrouwen ervan beschuldigde een soort vijfde colonne te zijn, gericht op het marginaliseren van echte vrouwen. Jeanne Doomen noemde dit boek in De Volkskrant een uitstekend betoog.
Overigens was dit niet bepaald het enige boek uit de feministische hoek, waarin negatief tegen transgenders werd aangekeken.


Germaine Greer zag transseksuelen als slachtoffers van de traditionele man/vrouw verhoudingen. Deze mensen moesten zich dus niet laten aanpassen aan het gevoelde geslacht, maar gewoon accepteren dat qua rolpatroon niet voldeden aan de gangbare norm. Daar de meesten ook een heteroseksuele relatie nastreefden, moesten ze gewoon accepteren dat ze homoseksueel waren. Dat was een opvatting die men ook in kringen van homoseksuelen en lesbiennes had.
Vergelijkbare opvattingen vond je ook in progressieve kringen. Als het verschil tussen man en vrouw niet echt bestond en vrouwen vooral door hun opvoeding tot vrouw gemaakt werden, waarom zou iemand dan van geslacht veranderen? Ook hierover is in het boek verder niets te lezen. Misschien omdat het een en ander wat buiten het kader van het boek valt, dat zich toch vooral richt op de wijze waarop de medische wereld met het probleem om ging en de geschiedenis van de hulpverlening en de belangenbehartiging, terwijl er ook nog wel de nodige aandacht is voor hoe het een en ander in de media kwam.


In dit hoofdstuk komt ook de kerk aan bod en is er aandacht voor de Pauluskerk in Rotterdam, waar dominee Visser ook plaats biedt aan travestieten en transseksuelen. Er komen inmiddels ook meer zelfhulpgroepen, waarvoor in dit hoofdstuk ook aandacht is.

jaren 90
De volgende 2 hoofdstukken zijn korter. Hoofdstuk 4 gaat over de jaren 90, waarin de situatie min of meer gestabiliseerd is en er aandacht komt voor twee groepen waarbij de hulpverlening op de nodige controverses stuitte, namelijk vluchtelingen en kinderen. Bij de eerste groep is de controverse met name het feit dat mensen naar Nederland kwamen om hier een gratis geslachtsaanpassing te krijgen, iets dat zelfs tot kamervragen leidde. Deze controverse is langzaam weggeëbd, hetgeen niet geldt voor de behandelingen van kinderen. Hierbij beperkt de medische behandeling zich tot het geven van pubertijdsremmers.


huidige eeuw
Het vijfde hoofdstuk gaat over deze eeuw, waarin er aandacht komt voor de groepen die zichzelf niet direct als man of vrouw willen identificeren. Er komen meer belangengroepen en transgenders worden de T in de LHBT. Er ontstaat ook een ander soort emancipatie, waarbij transgenders zich als transgender blijven identificeren, waar het vroeger gebruikelijker was om dat verleden geheel weg te stoppen. Het hele proces werd niet voor niets detranseksualisatie genoemd.


In het hoofdstuk is ook aandacht voor twee auteurs, die over hun transitie hebben geschreven, namelijk Renate (voorheen René) Stoute en Maxim Februari. Een andere transgender auteur Dirkje (voorheen William) Kuik, die al in 1979 geopereerd werd ontbreekt in dit boek.


In dit hoofdstuk is ook aandacht voor de maatschappelijke positie van transgenders, die ondanks alle veranderingen nog steeds niet al te rooskleurig is. Uit onderzoek lin de jaren 80 (dat niet in dit boek vermeld wordt) bleek dat de meeste transseksuelen werkloos waren, of in de prostitutie en soms in de amusementswereld (travestieclubs) werkten. Uit het rapport van het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) uit 2017 blijkt dat 53% van de transgenders een laag inkomen heeft, versus 30% bij de totale bevolking. En waar 62% van de totale bevolking als werknemer, of zelfstandige aan de slag is, geldt dit maar voor 41% van de transgenders.


Het boek sluit af met een samenvatting en dan volgen de voetnoten en overzichten van de geraadpleegde literatuur, geraadpleegde archieven, personen die de auteur gesproken heeft en een persoonsregister.


Het is een degelijk werkstuk geworden met veel voetnoten. De auteur komt zelf uit de wereld van transgenders en hij heeft zich echt in het onderwerp verdiept. Door het boek staan ook verhalen van transgenders, die het hoofdverhaal onderbreken. Deze persoonlijke verhalen voegen wel iets toe aan het boek. Het wordt daardoor misschien wat minder een puur geschiedkundig verhaal en ze laten zien hoe het een en ander voor de betrokkenen was. Het boek is geïllustreerd met de nodige zwart-wit foto's, terwijl er in het midden ook nog de nodige kleurenfoto's van transgenders staan.


Het boek is zeker aan te raden voor mensen die meer willen weten over de medische geschiedenis, terwijl ook mensen als René van der Gijp en Johan Derksen dit boekje wel eens zouden mogen lezen.


ISBN 9789089536228 | Paperback | 287 pagina's | NUR 680 | Uitgeverij Boom | januari 2018

© Renate, 25 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

1001 Historische plekken
die je gezien moet hebben
Richard Cavendish (red.)


Dit boek bevat een staalkaart van historische hoogte- en soms ook dieptepunten uit de wereldgeschiedenis. De indeling volgt de werelddelen waarbij de nadruk op Europa valt. Het boek is in samenwerking met UNESCO tot stand gekomen omdat de plaatsen als werelderfgoed zijn aangemerkt. De geschiedenis is de leidraad, daarom zijn er geen plaatsen opgenomen waar het met name om de natuur gaat (daarmee zou een ander boek te vullen zijn). Om diezelfde reden zijn er ook geen musea opgenomen. Wél zijn er o.a. kerken, geboortehuizen, kastelen, paleizen en plaatsen die herinneren aan oorlogen. Een klein aantal plaatsen moet het zonder foto doen.  De teksten bij de foto's zijn kort.


Wat mij in het bijzonder aansprak of opviel en wat vaak ook algemeen bekend is:

Amerika:
- Het Witte Huis (presidentiele woning) en het Capitool (Congresgebouw in Washington, pag 49 en pag 50
- Golden Gate Bridge in San Francisco, pag 73


Europa:

- Abdij Iona op het gelijknamige eilandje bij Schotland, pag 238
- Muur van Hadrianus (uit de Romeinse tijd), in het noorden van Engeland, pag 261
- Stonehenge (prehistorische steencirkel) bij Salisbury, Engeland, pag 283
- Anne Frank huis in Amsterdam, pag 328
- Loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog bij Ieper, Belgie, pag 334
- Huis van Maarten Luther in Wittenberg, Duitsland, pag 343
- Checkpoint Charly, voormalig controlepunt tussen indertijd Oost- en West-Berlijn, pag 345
- Eiffeltoren in Parijs, pag 388
- Prehistorische tekeningen in grotten van Lascaux, Frankrijk, pag 426
- Kerk van Franciscus in Assisi, Italie, pag 503
- Sixtijnse kapel in Rome, pag 516
- De oudste gebouwen ter wereld zijn de Ggantijatempels op eiland Gozo van Malta, pag 533
- Meteorakloosters op spectaculaire rotsen in Griekenland, pag 630


Afrika:
- Tombe van farao Toetanchamon in Egypte, pag 720


Azie:
- Masada, paleis van Herodes op rots bij Dode Zee in Israel, pag 770
- Petra, voormalige Nabateeerstad in Jordanie, pag 784
- Hagia Sophia, voormalige Byzantijnse basiliek en nu al eeuwen moskee, Istanbul, pag 802
- Chinese muur in China, pag 868


Dit boek presenteert op aangename wijze veel waardevolle geschiedenis!


ISBN 9789057648915 | Hardcover | 960 pagina's | Uitgeverij Librero | 2012

© Evert van der Veen, 23 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Professor, bestaat God?
Peter Barthel


Toen de Rijksuniversiteit Groningen in 2014 400 jaar bestond, mochten mensen 400 vragen stellen. De 7-jarige Anco stelde deze vraag: 'Bestaat God, kan de universiteit dat uitzoeken?' Niet een theoloog maar een hoogleraar sterrenkunde (tevens kerklid) beantwoordde deze vraag die indertijd de pers haalde: 
'Mijn antwoord aan jonge vragensteller Anco was als volgt: 'Nee, God bestaat niet als een persoon die in de hemel woont, de wereld bestuurt en voor jou zorgt. Het goede en het mooie in deze wereld - dat is wat ik God zou willen noemen. God bestaat in hoe jij en ik leven. Als mensen voor elkaar willen zorgen, dan zie je dáár iets van God', pag 21.


Dit boekje bevat zijn antwoord met verdere aanvullingen waarin zijn reactie aan Anco verder wordt onderbouwd: 'Dit essay bevat dus een persoonlijke visie van een exacte wetenschapper op het bestaan van God, op religiositeit, en op de functie van de kerk', pag 14 - 15.
Hij zoekt naar een nieuw Godsbeeld en is van mening dat dit een intellectuele en spirituele verrijking voor ons kan zijn. Uitgelegd wordt dat we God wetenschappelijk gesproken niet kunnen bewijzen maar ook niet uitsluiten. Zijn werkelijkheid is van andere aard. 
De bijbel bevat in de visie van de auteur diep-zinnige verhalen die we niet letterlijk maar woordelijk moeten nemen: ze hebben betekenis voor ons. 
Helder is zijn onderscheid tussen wetenschap die rationeel naar de werkelijkheid kijkt, het gevoel waarin onze zintuigen waarnemen en beoordelen, en religie die vraagt naar de zin en het doel van ons bestaan. Verwondering is ons uiteindelijke antwoord op het feit dat wij hier zijn op aarde.


Een klein maar helder boekje over fundamentele vragen.


ISBN 9789462984639 | Hardcover | 108 pagina's | Amsterdam University Press | februari 2017

Evert van der Veen, 25 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Na-werk-tijd
Toegewijd leven
Marinus van den Berg


De bekende pastor schreef dit boekje nadat hij in december 2015 afscheid nam als pastor van een verpleeghuis in Rotterdam. De titel kan en mag op verschillende manieren worden gelezen. Van den Berg zegt: 'Ik ben wel gestopt met werken, maar niet met aandacht voor mensen', pag 21.


Het boekje bevat allerlei overpeinzingen tijdens wandelingen en uitstapjes die hij maakt in zijn vrije tijd die nu dagelijks voorhanden is. Zo loopt hij in etappes het Westerborkpad.


Het boekje bevat losse en toegankelijke gedachten in proza en poëzie n.a.v. de nieuwe levensfase die aanvankelijk onwennig aanvoelt maar na verloop van tijd z'n eigen goede kanten heeft. Letterlijk gaandeweg ontdekt Van den Berg dat hij ook nu dichter bij het leven, bij mensen en zichzelf komt te staan:


'dat ik dus in een tussentijd leef - het is een tijdsbesef dat zich met mijn ouder-worden sterker opdringt', pag 111.

 
Het is een aardig boekje maar of dit aan het omvangrijke oeuvre van deze auteur nu zoveel toevoegt?


ISBN 9789025906115 | Paperback | 143 pagina's | Uitgeverij Ten Have | september 2017

© Evert ven der Veen, 15 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Ps. Psalmen in beeld
Danielle Lok (red.)


'Met Ps. Psalmen in beeld willen we de lezer, de kijker en de zanger met die liederen op een nieuwe manier inspireren'.


De 150 bekende en geliefde Bijbelse psalmen zijn door de samenstelster van dit boek op een nieuwe manier onder de aandacht gebracht, namelijk vooral in beeld met daarbij psalmfragmenten. De inleiding doet een appèl op degene die dit mooie boek in handen houdt en stelt persoonlijk getinte vragen, zoals: wat beleef je hieraan?

Enkele foto's sprongen er wat mij betreft uit in combinatie met de tekst:


Uit Psalm 20 wordt dit vers geciteerd: 'Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand' (een beetje jammer dat het klassieke 'zijner' niet is omgezet in 'van zijn'). Hierbij staat een foto van een schaakspel in sfeervolle belichting, waar de koningin overeind staat temidden van de andere schaakstukken die omver liggen.


Een fraaie vondst is de foto van het olympisch vuur bij de tekst uit Psalm 21 'U nadert hem met rijke zegen en plaatst op zijn hoofd een gouden kroon'.


De indringende woorden van Psalm 22 'Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?' worden verbeeld door het aftekenen van dagen op een betonnen muur, waarschijnlijk een gevangeniscel. Beklemmend qua zeggingskracht en goed gevonden!


De menigte mensen bij het woord van Psalm 47 'Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang' staat in een prachtige, bijna hemelse belichting en geeft daardoor een bijzondere sfeer aan dit vers.


Ook de foto's bij psalm 91 en psalm 118 zijn opvallend mooi. Dat geldt van vele foto's: die zijn fraai en van hoge kwaliteit. Het grote formaat draagt ook bij aan de zeggingskracht. Toch is de eenheid van woord en beeld niet overal optimaal. Menig foto vult teveel in en laat te weinig aan de verbeelding over. In een aantal gevallen lijkt de foto niet de essentie van de tekst uit te stralen. Het boek had aan uitstraling gewonnen wanneer er was gekozen voor een harde kaft en ingenaaide bladzijden.


ISBN 9789058041265 | Paperback | 320 pagina's | Uitgeverij Plateau | december 2017

© Evert van der Veen, 16 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Samuel
Kroniek van een ongewoon gezin
Willem Vissers


De auteur, columnist in de Volkskrant, schrijft hier als vader over de geboorte van zijn zoon Samuel. Al bij zijn geboorte dacht zijn vrouw: 'Er klopt iets niet'. Samuel is een kind met veel lichamelijke en geestelijke beperkingen, heeft het zeldzame Kleefstra-syndroom en is autistisch. Zijn ouders vinden hem een 'knuffelbaby' en houden veel van hem al is 'communicatie met Samuel specifiek' (pag 34) zoals dat zo mooi wordt omschreven.


Eerlijk is de schrijver over gewoonten van Samuel die hen wel eens ergeren zoals zijn muziekkeuze en het veelvuldig willen luisteren naar hetzelfde nummer. Er is ook verborgen verdriet en zorg om de toekomst want je blijft levenslang echt óuders van een dergelijk kind. Samuel is kwetsbaar in de hedendaagse samenleving en heeft veel bijzondere zorg nodig. Ondanks dat staat de liefde voor hem als een paal boven water en kan deze vader zeggen: 'We zien Samuel als een ongelooflijke verrijking, als de spil van ons gezin', pag 45 en: 'Samuel maakt ons gezin compleet', pag 64, en: We zijn zo aan hem gewend en aan hem gehecht', pag 143.


Prachtige foto's  brengen Samuel nog dichter bij de lezer.


Een levensecht boek dat voor alle ouders die een kind met beperkingen hebben zeer herkenbaar is!


ISBN 9789048839797| Paperback | 159 pagina's | Uitgeverij Lebowski | oktober 2017

© Evert van der Veen, 17 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Meegaan tot het eind
Stervende mensen bijstaan
Marinus van den Berg


Dit is een fijngevoelig en zinvol boek over de laatste levensdagen van een mens. Het stervensproces wordt gevoelig vertolkt in zijn opeenvolgende fasen:
- Hoe lang duurt het sterven?
- Hoe gaat het sterven?
- Waken 
- De laatste zorg


'Wie is de stervende voor u?' Een goede vraag die aan het begin van het boek gesteld wordt. Ieder mens heeft zijn of haar eigen relatie tot degene van wie men binnenkort afscheid zal nemen.


'Sterven is steeds meer niet kunnen' (pag 37). In die ogenschijnlijk simpele uitspraak ligt in feite álles opgesloten. De toenemende beperkingen van de stervende en de betrokkenheid van degene die er omheen staan. 'Sterven is een onbekend gebied betreden' (pag 48) zoals Jacqueline van der Waals in een lied zegt: 'moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land'.


We zijn tegenwoordig geneigd om het sterven vooral 'mooi' te maken; het wordt gezien als een persoonlijke voltooiing van het leven. Daarom is het goed dat de auteur benoemt dat sterven ook onaangenaam kan zijn voor de omstanders (afstotend ziekteproces, geur, ontlasting).


'Bij het sterven 'passeren' de voorbije generaties; er gaat een generatie voorbij en er schuift er een op. Wie achterblijft, kijkt naar wie zijn voorgegaan', pag 61.


Een dergelijk boek was er nog niet!


ISBN 9789025905804 | Paperback | 123 pagina's | Uitgeverij Ten Have | februari 2017

© Evert van der Veen, 17 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Als kanker je gezin treft
Tips om kinderen te ondersteunen
Leoniek van der Maarel


Dit boek draait rond kinderen wier ouder kanker krijgt en is bedoeld voor ouders om hier met hun kinderen over te praten.

De kernboodschap van dit mooie boek is: openheid. Ga het gesprek met je kinderen aan. Korte statements worden vervolgens uitgewerkt zoals 'vul niet in en overleg' en: 'laat het gewone gezinsleven zo veel mogelijk doorgaan' en 'wacht niet te lang'.  Er worden veel tips en ook cases gegeven. Het boek kweekt veel begrip voor de belevingswereld van kinderen.


In een aantal hoofdstukken komen de fasen van het ziekteproces en het naderende einde aan bod. Regelmatig wordt aangegeven hoe ouders bij diverse leeftijden hier mee kunnen omgaan. Een mooi advies is om een herinneringsdoos te maken en belangrijk is de opmerking om bij pubers zelf het initiatief te nemen. Goed is hoofdstuk 9 'Mogelijke reacties van kinderen'. Hoofdstuk 10 reikt 'Tips voor school' aan.


De titel is eigenlijk te beperkend want de inhoud is voor afscheid nemen in brede(re) zin.


Een mooie gids voor ouders en kinderen in moeilijke en verdrietige omstandigheden!

ISBN 9789491687099 | Paperback | 80 pagina's | Uitgeverij Scrivio Media | maart 2014

© Evert van der Veen, 15 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De serene blik
Vier realisten – Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket, Henk Helmantel -

Schrijvers: Jan Jaap Heij, Marieke Jooren, Ype Koopmans, Frank van de Schoor (redactie), Jeroen Stumpel


Wie het woord sereen opzoekt in de digitale Dikke van Dale vindt: se·reen (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1. kalm, ongestoord. De titel van dit boek, De serene blik, gaat daarmee over de kalme en ongestoorde blik van de vier kunstenaars die in in prachtig vormgegeven boek aan de orde komen, Floris Verster, Jan Mankes, Dick Ket en Henk Helmantel. In diezelfde titel worden zij tevens aangeduid als Vier realisten. De toeschouwer wordt door de doeken ook uitgenodigd om met een kalme, ongestoorde blik de taferelen op de schilderijen te bekijken, steeds weer iets nieuws ontdekkend.


Op de achterzijde van het boek staat vermeld, dat het werk van deze vier realisten geliefd is bij een breed publiek en dat dit komt door een sterke suggestie van tastbaarheid en sfeergevoelige weergave van de wereld op hen heen en hun eigen plaats op aarde. Dat is mooi beschreven, aangezien de taferelen op de schilderijen je vaak uitnodigen om je hand naar uit te steken of zelfs van het stilleven met kweeperen of uit de nap met eieren van Verster een peer of ei te pakken.


Het ten geleide in het boek is van Ype Koopmans. Zijn openingszin vermeldt, dat 'Realisme' een gevoelsterm is die in kunsthistorische context stilzwijgend maar aanhoudend wordt gebruikt en die een hoedanigheid is die in principe los staat van scholen en stromingen. Het lijkt erop dat Koopmans hier wil zeggen dat de kunstenaars Verster, Mankes, Ket en Helmantel 'buitenbeentjes' zijn ten opzichte van andere kunstenaars die de kunsthistorici plaatsten in scholen als de Haagse of Bergense of in stromingen als het impressionisme of het expressionisme. Dat lijkt mij een goede constatering. Het werk van de in dit boek besproken kunstenaars is dermate bijzonder, dat het moeilijk is om ze in te passen in een categorie. Vraag blijft uiteraard hoe kunstenaars daar zelf over denken.


In de inleiding verwoordt Jeroen Stumpel het verschil tussen de realistische kunst uit de 17de eeuw en die van de 20ste. De mensen zijn veranderd, wat je ziet aan kostuums, pose en haardracht, de functie van de schilderijen is anders geworden, waarbij hij als voorbeeld het altaarstuk vermeldt, en zelfs op het stilleven ziet men andere voorwerpen, zoals de moderne melkfles of de oliekan.


Stumpel geeft zijn inleiding de titel Het mysterie van het opgetilde ding, waarmee hij verwijst naar een fenomeen dat door Gustav Friedrich Hartlaub, de Duitste tentoonstellingsmaker, 'neue Sachlichkeit' werd genoemd. In Nederland is dit wel vertaald als Nieuwe Zakelijkheid, maar volgens Stumpel doet dat de term van Hartlaub niet geheel recht. Stumpel meent dat 'nieuwe objectiviteit' of zelfs 'moderne gerichtheid op het ding', wellicht omslachtig, maar toch een betere vertaling zou zijn. Onmiskenbaar beheersen de vier realisten die in het boek aan de orde komen die moderne gerichtheid, die nieuwe objectiviteit tot in de puntjes, waardoor de hiervoor genoemde waardering door een breed publiek wellicht te verklaren is.


Na de inleidende woorden van Koopmans en Stumpel komen de vier schilders uitgebreid aan bod. Als eerste beschrijft Marieke Joosten de Bedwongen drift van Floris Verster, daarna vertelt Jan Jaap Heij hoe Jan Makens, Het onnoembare naar buiten [heeft] gebracht, waarna (opnieuw) Ype Koopmans spreekt over de kunst van Dick Ket als Goede kunst [die] altijd decoratief is. Ten slotte laat Frank van de Schoor zien dat de kunst van Henk Helmantel Eigentijds realisme [is] met een tijdloos fundament.


Na een beschrijving van de persoonlijke- en werkomstandigheden van de kunstenaars is een chronologisch overzicht opgenomen van eveneens hun leven en werk. Aansluitend komen dan een aantal schilderijen van de betreffende kunstenaar uitgebreid aan de orde, waarbij naast een heldere beschrijving van het schilderij en de gebruikte voorwerpen en materialen, ook hun inspiratiebronnen en motivatie beschreven. Het boek is daardoor zeer overzichtelijk geworden. Daarnaast is het een heerlijk boek om (na) te genieten van het mooie werk van deze kunstenaars, dat nog te zien is in museum MORE in Gorssel tot en met 13 mei 2018.


Ik heb de tentoonstelling recent bezocht en daarmee heeft het boek voor mij nog meer waarde gekregen. Ondanks dat de afmetingen in het boek vermeld staan, kan ik me altijd moeilijk een voorstelling van maken aan de hand van een afbeelding. De afbeeldingen in het boek zijn prachtig, zoals bijvoorbeeld die van het schilderij Donkere pioenen in aardewerken pot van Floris Verster dat 161,5 x 100,5 cm meet en behoort tot de collectie van het Singer Museum in Laren. Prachtig vond ik zelf het eveneens in het boek afgebeelde doek Papavers uit de collectie van het Van Gogh museum, dat eveneens een enorme afmeting heeft van 160 x 100 cm.


De omslag van het boek is voorzien van een schilderij van Jan Mankes. De blauwgroene kleur is nauwelijks te omschrijven, althans niet door mij. Mijn woorden zijn hiervoor alleen maar dat een prachtige kleur is. De, helaas overleden, woordenkunstenaar Joost Zwagerman beschrijft deze kleur op het schilderij in zijn rubriek Zwagerman kijkt in De Volkskrant van 30 juni 2015 als volgt:


Bomenrij (1915) lijkt te zijn gebaseerd op diezelfde Woudsterweg. Hier zijn land en lucht gehuld in een onaards blauw. Ook dit 'blauwe uur' wordt bij Mankes een puur verdroomde kleur. Mankes vormde de feitelijke eikenbomen aan de Woudsterweg om tot fantasiebomen die iets weg hebben van hoog op de steel staande reuzenpaardebloemen waarvan het uitgebloeide vruchtpluis door een briesje is weggeblazen. Mankes in Wonderland.


Mooier kan ik het niet zeggen en dat geldt voor veel van de mooie schilderijen die zijn afgebeeld in dit bijzondere boek over deze vier bijzondere kunstenaars.

Over de auteurs:

Jan Jaap Heij (1947) werkte als kunstcriticus voor NRC-handelsblad en als wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1981 tot 2010 conservator beeldende kunst van het Drents Museum in Assen. Sindsdien is hij werkzaam als kunsthistorisch onderzoeker en publicist. Hij schrijft o.a. Over de 19de-eeuwse historieschilderkunst, Haagste School, Art Nouveau en Art Deco.


Marieke Jooren (1983) is zelfstandig kunsthistoricus en werkt als gastconservator, auteur en redacteur voor diverse musea. Zij is gespecialiseerd in beeldende kunst uit de periode 1870-1950, onder meer Van Gogh en tijdgenoten, grafiek uit het fin de siècle en kunstenaars uit het interbellum. Van 2010 tot en met 2015 werkt zij in het Van Gogh museum als assistent-conservator en vervolgens plaatsvervangend-conservator.


Ype Koopmans (1955) is artistiek directeur van Museum MORE | Gorssel en Museum More | Kasteel Ruurlo. Van 1994 tot en met 2013 was hij conservator schilder- en beeldhouwkunst bij het Museum voor Moderne Kunst Arnhem. Van 2010 tot en met 2015 was hij daarnaast verbonden aan de Open Universiteit Nederland als hoogleraar kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd.


Frank van Schoor (1954) is zelfstandig kunsthistoricus, gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 20ste eeuw. Van 1991 tot 2015 was hij conservator moderne kunst bij het museum Commanderie van St. Jan en Museum Het Valkhof in Nijmegen. Hij schrijft over kunst en fotografie en werkt als tentoonstellingsmaker voor diverse musea.


Jeroen Stumpel
(1951) is emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is gespecialiseerd in iconologie en kunsttheorie, en leidt op dit moment een NWO onderzoeksprogramma over historische recepten voor het weergeven van materialen in de schilderkunst van de Gouden Eeuw ('Recipes and Realities'). Hij heeft onder meer geschreven over de kunst van de renaissance, de 17de eeuw en de moderne tijd.


ISBN 9789462582552 | Hardcover | 168 pagina's | Wbooks | februari 2018
In samenwerking met Museum Moore

© Ria, 17 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Het uitschot en de geest
Paulus onder filosofen
Gert-Jan van der Heiden


De titel van dit boek is intrigerend. Wat is uitschot en wat heeft dat met de geest te maken? Uitschot is in ieder geval iets anders dan ‘tuig’. Dat laatste woord slaat op criminelen en vandalen. Maar ‘uitschot’ is datgene wat in de ogen van de wereld geen waarde heeft. Paulus is de theoloog die beschrijft hoe God nu juist dit ‘uitschot’ verkiest. De wereld hecht er geen waarde aan, maar God wel.


Een boeiend thema waarmee meteen duidelijk wordt dat het Bijbelse denken altijd, echt altijd, haaks op de tijdgeest staat. Denk aan: mensenrechten, vrijheid, gelijkheid, autonomie van de mens, tolerantie, man-vrouwverhouding. De manier waarop mensen deze waarden invullen, verschilt radicaal van de manier waarop in de Bijbel gesproken wordt over deze zaken.


Het tegendraadse denken van Paulus heeft in de loop der eeuwen de aandacht getrokken van veel theologen en filosofen. In dit boek onderzoekt Geert-Jan van der Heiden hoe hedendaagse denkers zich laten inspireren door Paulus. Het gaat vooral om Martin Heidegger, Alain Badiou, Slavoj Zizek en Georgio Agamden.


Van der Heiden is hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij schrijft op een zelfverzekerde toon over de meest ingewikkelde zaken. Die zelfverzekerde toon blijkt te stoelen op een grondige kennis van zijn bronnen: de brieven van Paulus en de boeken van deze filosofen. Het gevolg is dat de lezer mee wordt genomen op een boeiende ontdekkingstocht waarin veel nieuwe gezichtspunten worden ontvouwd.
Het is overigens wel een mengelmoes aan denkers.


Martin Heidegger was lid van de NSDAP en steunde Hitler tot diens ondergang in 1945. Kan deze man, die zich zo verkeek op de nazi-ideologie, een betrouwbare gids zijn als het gaat om het christelijk geloof? De joodse geleerde Jacob Taubes, hoogleraar in Berlijn, zal sceptisch staan tegenover het Nieuwe Testament. Slavoj Zizek heeft een marxistische achtergrond. Alain Badiou maakt als zelfverklaard maoïst het gezelschap nog bonter dan het al is. Daarnaast komen we nog Nietzsche, Kierkegaard en Carl Schmitt (een jurist die zich net als Heidegger conformeerde aan de NSDAP) tegen in dit boek.


Zal zo’n heterogeen gezelschap van denkers met een achtergrond die niet veel gemeen heeft met het christelijk denken in staat zijn om Paulus te begrijpen? Het antwoord is: Ja, en het is te danken aan de vaste hand waarmee Van der Heiden de lezer door dit labyrint gidst, dat wij leren verstaan hoe actueel het denken van Paulus is voor onze tijd.


Paulus identificeert zich met wat ‘in de ogen van de wereld’ ‘zwak’ en ‘dwaas’ en ‘onbeduidend’ is. Maar wat niets is, heeft God uitverkoren om wat wel iets is (in eigen ogen) teniet te doen. De ervaring van deze vreemde keus, gevolg van een genade, die niet te herleiden is tot enige grond in de mens en dus ‘zonder oorzaak’ is, geeft een geheel andere betekenis aan de wereld en ons leven. Gedraag je niet zoals de wereld doet, want ‘de gestalte van deze wereld’ gaat voorbij.


Wat is de kern van het christelijk geloof? Het kruis, de opstanding, de wederkomst? Wat kunnen we van Paulus leren over ‘macht’, over ‘ongelijkheid’, over ‘vrijheid’? Hoe dienen wij ons leven in te richten? Wat is waarheid? Hoe zit het met de verhouding geloof-wetenschap? Wat is geloven eigenlijk? Hoe om te gaan met verschillen? Het zijn oude vragen, maar de antwoorden krijgen door de benadering van Van der Heiden een nieuwe glans.


Voor veel moderne mensen is Paulus een theoloog met onaangename standpunten die niet passen in onze ‘moderne’ maatschappij. Als je die standpunten tot ‘cultuurgebonden’ uitroept, zijn ze ook ‘tijdgebonden’ en dus niet op ons van toepassing. Wie die weg op gaat, krijgt een tandeloze en bloedeloze Paulus. Van der Heiden geeft op geen enkel moment toe aan de verleiding die gemakkelijke weg op te gaan en dat is een grote verdienste van hem. Hij presenteert een Paulus met een explosieve boodschap voor de antieke wereld en voor de seculiere wereld nu.


Zijn boek is niet voor iedereen even toegankelijk. Vertrouwdheid met filosofische redeneringen is gewenst, maar de lezer die doorzet wordt beloond met tal van nieuwe inzichten over oude thema’s. Het revolutionaire potentieel in de brieven van Paulus, dat in de Oudheid het Romeinse Rijk overwon, geldt dus wel degelijk ook voor onze moderne tijd. Niet de sterke wint (Darwin; Nietzsche) maar het lijdende, het zwakke en het onbeduidende triomfeert (kruisiging en opstanding van Jezus). Wat voor de wereld een schandaal was (het ‘skandalon’ van het kruis) is voor de christen het symbool van de overwinning.


Van der Heiden gebruikt regelmatig het woord ‘retoriek’. In het dagelijks spraakgebruik betekent ‘retoriek’ zoveel als: nietszeggend, zonder inhoud. In die zin wordt het woord ‘retoriek’ niet in dit boek gebruikt. Het woord heeft hier de oorspronkelijke betekenis: welsprekend en volgens de logica redeneren.


Dit meeslepende boek beveel ik van harte aan.


ISBN: 9789460043673 | Paperback | 288 pagina's | VanTilt | februari 2018

© Henk Hofman, 15 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Gandhi
Een geïllustreerde biografie
Pramod Kapoor


Het boek heeft een helder opgezette, chronologische indeling met aan het begin een zeer uitbreid overzicht van feiten en gebeurtenissen uit het leven van Gandhi. De vele zwart-wit foto's van personen en documenten geven dit boek een specifieke sfeer en wekken de hoofdpersoon in de context van zijn tijd tot leven.


Bijzonder en mede van belang voor zijn verdere levensvisie, is het verhaal uit 1893 toen hij in Zuid-Afrika de trein uit werd gewerkt. Hij had een eersteklas ticket maar mocht hier toch niet plaatsnemen omdat hij kleurling was. Toen hij weigerde naar de goederenwagon te gaan, werd hij uit de trein gegooid. Een gedenkplaat op het station herinnert aan deze gebeurtenis.


In dit boek ligt het accent op de importantie van Gandhi: zijn strijd voor mensenrechten en de onafhankelijkheid van India, toen nog kolonie van Groot Brittannie. Gandhi propageerde satyagraha, letterlijk 'volharding in waarheid', een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid.


Desondanks kon hij niet voorkomen dat er gedurende zijn leven vele opstanden plaatsvonden die bloedig de kop werden ingedrukt. In een brief uit de gevangenis aan zijn vrouw uit 1908 blijkt zijn visie: 'Mijn strijd is niet slechts politiek. Hij is religieus en daarmee volkomen zuiver', pag 66.


Toch krijgen de politieke gebeurtenissen in dit boek de meeste aandacht. Het boek geeft daarmee een goed tijdsbeeld. De weg naar onafhankelijkheid leidde uiteindelijke tot een tweedeling: naast India ontstond Pakistan. Gandhi betreurde dit maar kon het niet voorkomen. De verdeeldheid was zo groot dat hij in 1948 door een moslim werd doodschoten.


Vele malen werd Gandhi gearresteerd. Aan het eind van het boek wordt de balans opgemaakt. In Zuid-Afrika heeft hij 249 dagen en in India heeft hij in totaal 2089 dagen vastgezeten. Daarnaast is hij vijftien keer in hongerstaking gegaan en wist daarmee druk uit te oefenen want zijn naam was wereldwijd bekend en in het buitenland ook geliefd.


Gandhi maakte indruk. De rechter die hem in 1922 veroordeelde, zei te hopen dat de regering zijn straf zou verminderen en 'niemand zal blijer zijn dan ik', pag 149.


In een aantal kaders van meerdere pagina's wordt ingegaan op de relatie van Gandhi met o.a. Lev Tolstoj en Rabindranath Tagore. Interessant is ook het kader over de vrouwelijke volgelingen van Gandhi overal ter wereld. Aangrijpend is het gedeelte waar zijn vrouw sterft en de wijze waarop Gandhi daar mee omgaat terwijl hij in de gevangenis zit. Gandhi ontving postuum de Nobelprijs voor de vrede.


Dit boek werpt een nieuw licht op het leven van deze wereldburger.


Zie ook het mooie YouTube-fimpje over de achtergronden van dit boek


ISBN 9789401443357 | Hardcover | 328 pagina's | Uitgeverij Lannoo | oktober 2017
Vertaald door Fred Hendriks

© Evert van der Veen, 10 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Leven uit liefde
Het pad naar christelijke contemplatie
Thomas Keating 


'Hoewel dit boek beoogt een dialoog tot stand te brengen tussen de inzichten van de hedendaagse psychologie en die van de klassieke christelijke spirituele meesters is het primaire doel ervan praktisch: het wil een solide conceptuele achtergrond bieden bij de praktijk van het contemplatief gebed en van de geestelijke reis door onze tijd', pag 12.

De titel roept echter een ander beeld op maar het bijbelse begrip liefde - agapè - wordt niet echt besproken en afgezet tegen andere vormen van liefde als eros en filadelphia. Het is de auteur, monnik, met name te doen om de intensieve geconcentreerde gebed-retraite die hij beschouwt als genezing van 'emotionele wonden van een heel mensenleven', pag 15. Dat is een stevige pretentie!


Keating beschouwt het evangelie als een kritisch-opbouwende kracht: het brengt mensen tot bezinning over hun levensstijl en nodigt hen uit om ánders, menselijker, mooier en dichter bij Jezus, te gaan leven. Daartoe haalt hij o.a. kerkvader Antonius van Egypte (4e eeuw) aan die spreekt over het leven als een geestelijke reis.


Mooi is zijn visie op de zaligsprekingen die hij omschrijft als 'wijze uitspraken die de levenshoudingen benoemen die passen bij elk specifiek niveau van bewustzijn', pag 108. Hij benadert deze woorden psychologisch en dat geeft een nieuwe dimensie aan deze bekende woorden.


Uiteindelijk dient gebed - ook - ons leven: 'De contemplatieve reis kan naar zijn aard niet anders dan ons oproepen om te handelen op een volledig humane manier', pag 197.


Het boek bevat waardevolle gedachten, de auteur heeft zeker iets te zeggen maar de uitwerking van de titel blijft wat op de achtergrond.


Zie ook het inkijkexemplaar


ISBN  9789043528818 | Paperback | 240 pagina's | Uitgeverij Kok | december 2017

© Evert van der Veen, 10 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Ooggetuigen van de watersnood 1953
Willem van der Ham


"Direct na de Watersnoodramp van 1 februari 1953 schreef de burgemeester van Battenoord op Goeree-Overflakkee een verslag, gebaseerd op zijn ervaringen en die van vijftien anderen. Aan de hand van dit document, dat voor het eerst in druk verschijnt, laat historicus Willem van der Ham zien dat de situatie in Battenoord representatief was voor de ontwikkelingen overal in het rampgebied: overal waren nachtelijke dijkdoorbraken, lokale reddingsacties en machteloze bestuurders. Pas in de loop van de dag werd de omvang van de ramp duidelijk."
Bron: Flaptekst


Er zijn de nodige fotoboeken van 'de ramp' verschenen en dikwijls zeggen beelden meer dan woorden. Het omgekeerde kan echter ook waar zijn: dat was mijn ervaring bij het lezen van dit boek over Goeree-Overflakkee, samengesteld uit citaten van mensen die de watersnood als slachtoffer, vanuit hun functie of als hulpverlener meemaakten.


Opvallend is dat velen in de loop van 31 januari 1953 het gevaar onderkenden en zich zorgen maakten over de afloop. Aandoenlijk is het verhaal van de postkantoorhouder die zijn best doet om postzaken in veiligheid te brengen.


In een provinciaal verslag wordt later het menselijk falen voorzichtig erkend:


'De stormvloed op 1 februari 1953, hoewel uitzonderlijk hoog, heeft bewezen, dat de dijken in de provincie in het algemeen niet in de best mogelijke conditie verkeerden. Ook heeft deze stormvloed bewezen dat de sterkte van de dijken in het algemeen werd overschat en dat de organisatie van de dijkbeveiliging en dijkverdediging te wensen overliet', pag 93.


Er zijn veel indringende verhalen zoals bv. dat van de 17-jarige Hans die zijn moeder verloor, pag 141 - 143 en het verslag van de burgemeester van Oude-Tonge, pag 191. Aandoenlijk is het verslag van de piloot die een rubberboot uitgooide en zag dat een vrouw met doeken zwaaide als teken van dank.


Berichten die bij het crisiscentrum binnenkwamen zijn bewaard gebleven dankzij een medewerker die op dat moment de historische betekenis van deze gebeurtenis inzag. Hij viste in het begin briefjes uit de prullenmanden.


Mooi is het slot van het boek dat de aandacht vestigt op het gehucht Battenoord waar een hek herinnert aan een huisje dat hier stond. Het verdween, samen met andere huisjes, in de golven.


Indrukwekkend boek.


ISBN 9789024420414 | Paperback | 272 pagina's | Uitgeverij Boom | januari 2018

© Evert van der Veen, 7 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Jezus, een mensenleven
Een geschiedenis van een mens onder de mensen
Cees den Heijer


'Naar huidige wetenschappelijke inzichten is het niet meer de taak van de exegese dogma's een dienst te bewijzen. De exegeet heeft geen andere taak dan de tekst zo goed en zo volledig mogelijk te verklaren'.


Uit de eerste zin wordt de kritische positie van de auteur duidelijk: dogma's zijn vaak de kerkelijke bril geweest waardoor teksten werden gelezen. Daar moet Den Heijer weinig van hebben. Binnen de omvang van dit boek hadden evangelieteksten echter meer naar voren kunnen komen door duidelijker keuzen te maken. Nu is de auteur te ambitieus en lijkt het alsof hij persoonlijk de balans opmaakt en ‘alles’ nog eens wil bespreken.


Het grootste deel van dit boek bestaat namelijk uit - boeiend beschreven - kerkgeschiedenis met het accent op de christologie (leer van Christus) maar waarin vooral veel theologen naar voren komen. Uiterst interessant en leerzaam want Den Heijer kan goed vertellen en verstaat de kunst om zaken helder te presenteren. In feite komen 20 eeuwen christendom voorbij en dat biedt een mooi overzicht. Wanneer de auteur zich hier echter had beperkt, had hij meer aandacht aan de persoon, het leven en de betekenis van Jezus in de context van zijn tijd kunnen besteden want dat is toch wat de boektitel ‘een mensenleven’ belooft.


De apocrieve evangeliën hadden historisch gezien beter in hun ontstaanstijd aan de orde kunnen komen; dan hadden ze direct met de kanonieke evangeliën vergeleken kunnen worden.


Aan het slot is hij eerlijk:


'Ik heb afscheid genomen van het klassieke christologische dogma. Jezus was geen godenzoon en al helemaal geen God. Hij was een mens van vlees en bloed, een mens onder de mensen. Wel een mens die door zijn doen en laten de aandacht trok, een charismatische persoonlijkheid die indruk maakte op zijn tijdgenoten en volgelingen. Ik heb al eerder te kennen gegeven dat ik ook afscheid heb genomen van de klassieke verzoeningsleer.... Jezus' kruisdood is het verschrikkelijke einde van een boeiend mens die als het ware tegen de stroom in vrede en liefde nastreefde. Zijn levensweg, zijn woorden en daden zijn voor mij een bron van inspiratie. In die zin waag ik het toch mij een volgeling van Jezus van Nazareth te noemen', pag 588.

Geen boek om in enkele uurtjes uit te lezen maar wel een mooie, ménselijke introductie op Jezus.
Opvallend genoeg zijn er geen voetnoten of literatuurverwijzingen, iets dat je in een boek van deze omvang toch wel zou verwachten (maar dan was het nóg dikker geworden…)

ISBN 9789492421395 | Paperback | 606 pagina's | Uitgeverij Van Warven | december 2016

© Evert van der Veen, 2 maart 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Als dan dus daarom
introductie taalfilosofie
Sjoerd van der Niet

 


Taal is communicatie en daar zit veel aan vast. Taal is de toegangspoort tot de wereld om ons heen die we benoemen in begrippen en ordenen in ons denken en onze visie. Taal gebruiken we in relatie tot elkaar, in gesprekken die we voeren en in het overdragen van  informatie. Tenslotte hebben we zélf een relatie tot de taal die deel uitmaakt van ons denken, voelen, doen en laten. Dit zijn de objectieve, intersubjectieve en subjectieve dimensies van taal.Wat is taal? Een aaneenschakeling van woorden die op zichzelf staan of een weefsel van zinnen waarin we een verhaal vertellen? De auteur verkent beide benaderingen zonder daarin een keuze te maken en laat zien dat beide visies hun eigen bestaansrecht hebben. In dit boek denkt hij na over het geheim van de taal en alles wat er in woorden en zinnen ligt besloten.


Steeds worden voorbeeldzinnen gegeven die vervolgens worden uitgelegd of liever gezegd: waarin we allerlei betekenissen kunnen ontdekken. Het eerste zinnetje - dat nog dikwijls terugkeert - is: 'Mijn hond rent door het park', pag 16. Het is verbazingwekkend hoeveel dit zinnetje kan betekenen en wat we hier aan boodschap in kunnen leggen. Goedbeschouwd is het een wonder dat we elkaar begrijpen! Onze taal wordt samengesteld door zoveel facetten die hun eigen betekenis hebben, waar meerdere betekenislagen in zitten maar afhankelijk van de context, de spreker en de klemtoon begrijpen we de bedoeling. Dat dénken we vaak, dat hópen we natuurlijk...


Dit boek maakt je bewust van wat je eigen taal en van taalcontact tussen mensen. Wat er gebeurt er veel in een paar woorden en wat is het bijzonder dat we zo met elkaar kunnen communiceren.

Een bijzonder boek dat gezien inhoud en doel een fraaiere titel had verdiend.


ISBN 9789463400961 | Paperback | 213 pagina's | Uitgeverij Damon | maart 2017


© Evert van der Veen, 23 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Heel je geest
Verbind lichaam en geest door affirmaties, intuitie en medicatie
Louise Hay & Mona Lisa SchiltzDe auteurs, hulpverlener en arts, gaan uit van het chakrastelsel dat bestaat uit emotionele- en energiecentra in ons lichaam, pag 17 - 18. Dit zijn zeven onderdelen van ons lichaam die onze gezondheid beïnvloeden en daarom is het goed om naar de signalen die ze uitzenden te luisteren:


'Wat is medische intuïtie? Bepaalde delen van je lichaam laten het je weten als de emoties zich op een bepaald levensgebied hebben opgehoopt. Bepaalde organen vertellen je intuïtief dat iets wat je emotioneel dwarszit, veranderd moet worden. Dus in geval van een depressie om een familielid, woede over een relatie, kwaadheid op een vriend, frustratie over geld, of angst over werk, enzovoort, zullen bepaalde delen van je lichaam zich gaan roeren, opspelen of luid protesteren als dat deel van je emotionele leven moet veranderen', pag 18  - 19.


Een aantal onderwerpen wordt vervolgens in afzonderlijke hoofdstukken uitvoerig belicht: depressie, angst, verslaving, hersen- en leerstijlen, geheugen, lichaam/geest, brein. In ieder hoofdstuk wordt helder informatie gegeven en komen symptomen ter sprake. Aan de hand van cases wordt een en ander persoonlijk gemaakt en zo krijgt de lezer een goed beeld van wat er aan de hand is . Er worden vervolgens verschillende visies benoemd om de symptomen te beoordelen. Steeds worden er ook adviezen gegeven voor behandeling en mogelijke medicatie.


Het boek heeft een boodschap: 'Met medische intuïtie leer je hoe bepaalde emotionele patronen geassocieerd worden met bepaalde lichamelijke symptome'. En wat betreft het helen van je geest leer je om heelheid te creëren door zowel hersenen als lichaam te behandelen, door te leren dat de hersenen misschien wel het eerste teken geven dat er iets ernstigs aan het broeien is.'


Het boek reikt veel leerzame informatie aan die helpt om zicht te krijgen op wat er aan de hand kan zijn. De medische veronderstelling van dit boek lijkt mij wat te beperkt en komt soms wat dogmatisch over.


Zie ook het inkijkexemplaar


ISBN 9789000355624 | Paperback | 432 pagina's | Uitgeverij Spectrum | juni 2017
Vertaald door Marja de Bruijn

© Evert van der Veen, 23 februari 2018


Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


 

Spirituele ethiek
Franciscaanse perspectieven
Krijn Pansters


Dit boek biedt 'een compilatie van spirituele kennis in grondlijnen', pag 10. De auteur wil ethiek, die hij formuleert als 'behoren te zijn' (nadenken over de moraal) en spiritualiteit, die hij omschrijft als 'betrokken zijn' (verbondenheid met God en de ander) in dit boek samenbrengen. Hij denkt daarbij vanuit de Franciscaanse traditie: 'goed zijn in geest en gedrag', pag 18.
Gods goedheid jegens ons mensen wekt in ons het goede tegenover God en de naaste. Met beide staan we in relatie en het is onze opdracht om die relatie inhoud te geven zodat het leven er mooier van wordt.


Het boek is 'bijbels-franciscaans' getint en biedt veel citaten uit de bijbel en de Regel van Franciscus. Naast hem, de grondlegger van deze kloosterorde, komen Clara en andere theologen en denkers uit de Franciscaanse traditie ter sprake.


Het boek is beknopt, bijna schematisch te noemen maar het wil dan ook een overzicht bieden van de - rijke- traditie. 
De opzet is uitermate helder en daarom toegankelijk. Lezing inspireert tot bezinning over de zinvolle verbinding tussen ethiek en spiritualiteit. Het gaat om het goede, waardevolle leven dat een mens van God ontvangt. Dit leven verdient onze aandacht in een verantwoordelijke, zorgvuldige levenshouding.


ISBN 9789463401081 | Paperback | 127 pagina's | Uitgeverij Damon | september 2017

© Evert van der Veen, 23 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of regeer, klik HIER

 

Veel mooie woorden
Etty Hillesum en haar boekje Levenskunst
Ria van den Brandt en Peter Nisen (red)


Dit boek bespreekt op wetenschappelijke maar wel toegankelijke wijze de citaten die Etty Hillesum en haar vriendin Henny Tideman in het vriendinnenboekje getiteld 'Levenskunst' schreven. Dat boekje, geschreven in de traditie van Het Réveil, werd samengesteld door Van Seters, de oprichter van wat later uitgeverij Boekencentrum zou worden.  De 86 citaten van Hillesum en Tideman zijn op de lege bladzijden van het meditatieve boekje geschreven vanaf augustus 1942 en gaan over vertrouwen op God, leven en de omgang met het lijden. 


Het boekje 'Levenskunst' bevat zelf ook citaten die fascimile zijn afgedrukt in dit boek. Het is jammer dat dit boek dat zoveel gegevens rond de opgeschreven citaten naar voren brengt, niet de oorspronkelijke tekst van de beide vrouwen weergeeft. Wanneer dat wél het geval was geweest dan had men de citaten van Hillesum mede in relatie tot de bijbehorende afgedrukte tekst beter kunnen ervaren.


Er zijn veel citaten van Julius Spier genoteerd waaronder deze:

Das ist fur mich das Allerschonste
zu wissen, dass ich dazu beitragen
kann, die Menschen naher zu Gott zu
bringen. Und nirgends ist man Gott
naher als in der Natur und im Alleinsein.


Tevens zijn er veel citaten van Rilke, diverse teksten uit de bijbel maar ook woorden van Eckhardt, Frederik van Eeden en Simon Vestdijk.
Bijzonder is dit citaat van Tideman:


Niet wàt we te dragen krijgen,
maar hoe we het dragen, bepaalt
de maat van ons geluk.


Iedere aangehaalde auteur wordt in een apart hoofdstuk in relatie tot Hillesum behandeld. Zo vindt Hillesum bij Rilke inzicht in de levensstijl en geborgenheid in de moeilijke oorlogsjaren.


Voor de liefhebbers van Etty Hillesum is dit boek een enorme aanwinst en degenen die studie maken van haar oeuvre kunnen dit boek met vrucht gebruiken. Voor de gemiddelde lezer is het wat te specialistisch.


ISBN 9789087046712 | Paperback | 300 pagina's | Uitgeverij Verloren | december 2017

© Evert van der Berg, 15 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

De draad weer oppakken
Trauma- en rouwverwerking
Jeroen Kleijne


In dit boek komen aangrijpende verhalen van mensen naar voren die vertellen over ernstige gebeurtenissen die hun leven voorgoed hebben veranderd.
We lezen over een moeder die de ramp in de Bijlmer in 1992 heeft overleefd maar haar kinderen bij die gebeurtenis heeft verloren. Er is het verhaal van Willie, slachtoffer van de brand in café Het Hemeltje in Volendam tijdens de jaarwisseling van 2000.
Maral is een vluchteling uit Iran en probeert na alle traumatische gebeurtenissen een nieuw leven op te bouwen in ons land.
Een 82-jarige vrouw was in 2011 in het winkelcentrum in Alphen aan de Rijn en ziet vanuit haar schuilplaats de schutter voorbijlopen die daar zojuist een aantal mensen heeft doodgeschoten. Iemand verliest zijn zus en haar gezin; zij zat in de MH17 op weg naar hun vakantieadres.

Aan de hand van deze en andere verhalen worden de vier rouwtaken besproken:

  1. De realiteit onder ogen zien
  2. Het ervaren en aanvaarden van de pijn
  3. Aanpassen aan een nieuw leven
  4. De overledene een nieuwe plaats geven


Deze rouwtaken vormen de rode draad in dit boek en hierbij worden veel aspecten beknopt maar goed besproken zoals Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS), complexe rouw, veerkracht, rituelen.
Een informatief en waardevol boek!


ISBN 9789462983762 | Paperback | 121 pagina's | Amsterdam University Press | april 2017

Evert van der Veen

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Voltooid
Nieuw licht op een zelfgekozen dood
Bert Keizer


" 'Voltooid' van Bert Keizer is onderdeel van de essayreeks Nieuw Licht, waarbij Nederlandse denkers een klassiek geworden essay naar de hedendaagse wereld toe trekken om te zien hoe houdbaar de ideeën zijn. Arts en filosoof Bert Keizer herleest als ervaren stervensbegeleider 'Over zelfdoding' van David Hume en werpt nieuw licht op de praktijk en de theorie van een vrijwillig levenseinde."


Aardig is de observatie dat het woord 'voltooid' schrijftaal is. De auteur is sinds zijn pensioen aan de Levenseindekliniek verbonden en komt in die hoedanigheid in contact met mensen die hun leven als 'voltooid' beschouwen. Ze wíllen niet meer, kúnnen soms niet meer, het hóeft van hen niet meer. Hoe gaan we daar mee om?


De auteur ziet het probleem van grensvervaging: wat is uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Lopen we niet het gevaar dat er zich steeds nieuwe groepen mensen aandienen die ook van mening zijn aanspraak te kunnen maken op hulp bij levensbeëindiging?


Keizer geeft geen afgerond en helder antwoord op deze diepe vragen. Daarvoor neemt hij de mensen om wie het gaat te serieus en ziet hij teveel aspecten waar we rekening mee dienen te houden. Misschien komt hierin tot uiting dat hij behalve arts ook filosoof is. Daarom is het goed dat een aantal cases ter sprake komt waarin concreet wordt over wie we het hebben in de discussie over voltooid leven. De ene mens is de andere niet maar duidelijk is wel: 'Er zijn kennelijk nogal wat mensen die op humane wijze een eind aan hun leven willen maken', pag 71.


Het boekje is klein maar de inhoud vergt wel aandachtige lezing.


ISBN 9789026341137 | Paperback | 94 pagina's | Ambo Anthos | februari 2018

© Evert van der Veen, 19 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Verandering
Geef een wending aan negatieve emoties
Anselm Grün

'Ik hoop dat dit boek veel mensen helpt om naar hun emoties te kijken zonder ze te beoordelen of te veroordelen, en met ze om te gaan op een manier waardoor ze toleranter jegens anderen en ook jegens zichzelf worden',

pag 11 - 12.


Wie dit boek leest, zal z'n gevoelens beter leren onderkennen. Die bewustwording is het begin van de transformatie die de auteur beoogt en graag ziet bij degene die dit boek leest. Met die transformatie bedoelt hij een positieve beweging die ons geestelijke energie geeft. Moeizame of negatieve gevoelens houden ons dan niet langer gevangen maar ze komen vrij en we krijgen de kans om te groeien als mens.


Na een inleidend deel 1 'Emoties - een thema voor het leven' komen in deel 2 getiteld Om ons leven lichter te maken - negatieve emoties transformeren vele soorten emoties ter sprake. De schrijver zegt daar veel goeds over en geeft blijk van mensenkennis. Dikwijls wordt er ook een verbinding met de bijbel gelegd. Toch maak ik enkele kanttekeningen:

- Bij begeerte wordt opvallend genoeg niet verwezen naar het tiende gebod 'u zult niet begeren'. De oorspronkelijke betekenis 'je hand ergens naar uitsteken' had iets aan de uitleg van deze emotie kunnen toevoegen.


- De bespreking van depressie treft niet helemaal de juiste toon. Het eerste kopje 'Een nieuwe volksziekte?' vind ik al wat suggestief. Er wordt verder verwezen naar de verlamde man bij het badwater van Bethesda die als volgt wordt getekend: '[...] de depressieve verlamde die zich alleen maar beklaagt dat niemand hem begrijpt en dat niemand naar hem omkijkt'. Terwijl hij alleen maar roept: 'Ik heb niemand'. Hij is dus eenzaam!


- De emotie jaloezie wordt verbonden met de zusters Maria en Martha: Maria luistert naar Jezus terwijl Martha druk is met bedienen. Martha wordt jaloers genoemd maar ik denk dat het gaat om de manier van leven en het stellen van prioriteiten.


- Bij bitterheid had Naomi genoemd kunnen worden: de vrouw die zozeer door het leven is geraakt dat ze voortaan Mara (bitterheid) wil worden genoemd.


Het boek is zeer toegankelijk en de beschreven gevoelens zijn herkenbaar. Ondanks bovenstaande kanttekeningen is het boek zeker de moeite van het lezen waard.


ISBN 9789025905989 | Paperback | 176 pagina's | Uitgeverij Ten Have | augustus 2017
Vertaald door Carolijn Visschers

Evert van der Veen, 17 februari 2018

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER